5 สิ่งสำคัญ ! ต้องระบุในสัญญาเช่า
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยการปล่อยเช่านั้นเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมในปัจจุบันด้วยผลตอบแทนที่สูงและไม่ต้องเหนื่อยมากมาย สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มลงทุน วันนี้จะขอแนะนำ 5 สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องระบุลงไปในสัญญาเช่าบ้าน ดังนี้ 1. “ชื่อ” ผู้ที่ทำสัญญาด้วย โดยต้องเขียนไว้ในสัญญาเช่าให้ชัดเจนว่าเป็นการทำสัญญาระหว่างใครกับใครและต้องขอหลักฐานที่เป็นสำเนาบัตรประชาชนหรือหากเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลจะต้องระบุผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นด้วย 2. “ที่อยู่” ของบ้านเช่า ควรระบุให้ชัดเจนในสัญญาว่าบ้านเช่าหลังนี้ตั้งอยู่ที่ไหน 3. “ระยะเวลา” ของสัญญาเช่า การทำสัญญาจะต้องมีการระบุเวลาที่แน่ชัดลงไปว่าเริ่มต้นทำสัญญาวันไหน เมื่อไหร่ ที่ไหน? และวันที่สิ้นสุดสัญญา ดังนั้นผู้เช่าควรแจ้งเจ้าของบ้านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนหากต้องการต่อสัญญาหรือย้ายออกเมื่อหมดสัญญา 4. “จำนวนเงิน” ต้องระบุให้ชัดเจนว่าผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่? จ่ายภายในวันไหน? และจ่ายอย่างไร? และควรระบุถึงค่าปรับ หากผู้เช่าจ่ายค่าเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้โดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 5. “ลายเซ็น” โดยลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและพยาน เพื่อเป็นการรับรองว่าได้อ่านสัญญาเป็นที่เข้าใจดีแล้ว กรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องมีการประทับตราบริษัทด้วย กรณีที่สัญญามีหลายหน้า ต้องมีการเซ็นกำกับทุกหน้า การร่างสัญญาเช่าควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ ไม่ซับซ้อน และสัญญาที่ดีจะต้องไม่เป็นการเอาเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไป จะต้องยุติธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้อง “อ่านสัญญาให้ถี่ถ้วนก่อนลงลายมือชื่อ” เพราะการเซ็นลงสัญญาแล้วเท่ากับรับรู้และยอมรับข้อความในสัญญาแล้ว Thank you : terrabkk.com

กฎหมายผังเมืองใหม่ ! บังคับใช้ปี’60
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การผังเมืองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของงานผังเมืองและแนวทางการดำเนินงานผังเมืองเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้ เป็นแผนระยะยาวที่กำหนดเป้าหมายร่วมของชาติ และจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองการบรรลุซึ่งผลประโยชน์ของชาติร่วมกัน แต่การพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง มีความจำเป็นต้องพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ใหม่นั้น ผังเมืองใหม่ยังแบ่งออกเป็น5กลุ่มคือ 1. ผังประเทศ 2. ผังภาค 3. ผังจังหวัด 4. ผังเมืองรวม และ 5. ผังเมืองเฉพาะ โดยมีคณะกรรมการ 3 ระดับดูแลซึ่งประกอบไปด้วย 1. คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเป้าหมายการผังเมืองของประเทศและให้ความเห็นชอบผังเมืองประเทศและผังภาค 2. คณะกรรมการผังเมือง ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบผังจังหวัด ผังเมืองรวม(กรมโยธาฯจัดทำ) ผังเมืองเฉพาะ 3. คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำ รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับผังจังหวัด ผังเมืองรวม (กรมฯจัดทำ) และผังเมืองเฉพาะ อย่างไรก็ดีสำหรับความคืบหน้าการจัดทำผังประเทศนั้น ได้ดำเนินการด้านแผนที่แล้วคาดว่าผังประเทศจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2561 ส่วนผังเมืองรวมจังหวัดนั้นได้มีการประกาศกฎกระทรวงบังคับใช้แล้ว33จังหวัด และอีก 40 จังหวัด รอประกาศคาดว่าสิ้นปีนี้จะสามารถประกาศได้ครบทั้ง73จังหวัด Thank you : ddproperty.com


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166  
 
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki


canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale